Algemene voorwaarden

1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd:

A:De ondernemer: Danish&Delicious, gevestigd te Harderwijk, Vollenhovemeen 4, 3844 ND telefoonnummer 06-38127489.
Rekeningnummer: ING 6421973
KvK Oost Nederland 56398980

Mailadres: info@deensetaarten.nl

B:De opdrachtgever: een opdrachtgever is een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Danish&Delicious

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst gesloten wordt, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk elektronisch worden toegezonden.

2.3 Alle aanbiedingen gedaan door Danish&Delicious zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De overeenkomst komt tot stand doordat Danish&Delicious de opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd.

3. Bestellen en betalen

Bestellingen kunnen worden geplaatst via het contactformulier van www.deensetaarten.nl of via info@deensetaarten.nl . Vermeld in ieder geval het aantal taarten/gebakjes en de datum  waarop u deze nodig hebt. Wilt u de mogelijkheden bespreken kunt u ook contact opnemen via 06-38127489. U ontvangt na de bestelling  een vrijblijvende offerte. Na de definitieve bestelling  ontvangt u per email een bevestiging met daarin de gemaakte afspraken en een factuur,  incl. eventuele bezorgkosten.

De betaling dient minimaal 7 dagen voor de afgesproken afhaal- dan wel bezorgdatum op de rekening van Danish&Delicious te staan. Rekeningnummer: ING 6421973. Wanneer dit niet het geval is wordt de opdracht niet uitgevoerd en vervalt de opdracht.

4. Levering

De bestelling kan worden opgehaald aan het adres van Danish&Delicious, Vollenhovemeen 4, 3844 ND Harderwijk.

Bezorging is ook mogelijk; hier zijn echter kosten aan verbonden. In een straal van 5 kilometer rondom de postcode 3844ND wordt € 5,- berekend. Iedere volgende kilometer kost € 0,30. De kilometers worden berekend via www.maps.google.nl. Verzenden per post is in sommige gevallen mogelijk. De kosten hiervan bedragen€ 8,-.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Danish&Delicious is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is Danish&Delicious slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijk aantoonbare tekortkoming. Indien Danish&Delicious aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.2 Danish&Delicious is een eenmanszaak en behoudt zich het recht voor om bij ziekte, letsel of zwaarwegende (privé) omstandigheden, alsmede bij andere vormen van overmacht de bestelling te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor enige vorm van schade, die de opdrachtgever daardoor lijdt.

5.3 Omdat alle producten ambachtelijk en met de hand zijn vervaardigd, kunnen vormen, kleuren en decoraties van de producten afwijken van de producten getoond op de website www.deensetaarten.nl  Danish &Delicious kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

5.4 Allergieën: Danish&Delicious maakt gebruik van dagverse producten als eieren, vruchten, roomboter, melk en producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, soja, gluten, noten en maïs en is niet aansprakelijk voor problemen, die hieruit kunnen voortkomen.

6. Klachten

Klachten over het geleverde gebak moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur worden gemeld. Dit kan telefonisch op 06-38127489 of via info@deensetaarten.nl . Er zal dan naar een oplossing worden gezocht.

Danish&Delicious is niet aansprakelijk voor beschadigingen welke na aflevering/ophalen van het gebak ontstaan.

7. Annulering

Bij annulering  van de opdracht dient de opdrachtgever contact op te nemen met Danish&Delicious via info@deensetaarten.nl . Vanaf 7 dagen voor de leveringsdatum is het volledige orderbedrag verschuldigd.  Vanaf 14 tot 7 dagen voor de leveringsdatum worden eventuele gemaakte aantoonbare kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

8. Privacy statement van Danish&Delicious, Vollenhovemeen 4, 3844 ND, Harderwijk

Danish&Delicious verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens zorgvuldig en houdt zich aan relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leest u alles over het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt er mee gedaan?
Danish&Delicious slaat gegevens op die zij nodig heeft voor verwerken van bestellingen en met de klant gemaakte afspraken. Het gaat om uw adres, naam, telefoonnummer of e-mailadres en dat van uw bedrijf of stichting. Deze gegevens heeft u zelf aan Danish&Delicious verstrekt. Op het moment dat u een betaling doet, ontvangt zij ook uw bankgegevens.
Daarnaast worden de e-mailadressen, telefoonnummers en namen bewaard van bedrijven en particulieren die contact opnemen voor b.v. informatie omtrent een offerte.
De informatie die Danish&Delicious bewaart beperkt zich tot dat wat noodzakelijk is.

Worden uw gegevens gedeeld ?
In principe worden gegevens nooit gedeeld met anderen tenzij het delen van de informatie noodzakelijk is teneinde onze afspraken met u en onze verplichtingen jegens de overheid na te komen. Om onze belastingaangifte te kunnen verzorgen heeft onze accountant toegang tot alle facturen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?
Uw gegevens worden bewaard tot 7 jaar nadat u de laatste factuur heeft ontvangen. Danish&Delicious is wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren.
Bent u geen klant, maar heeft u wel contact opgenomen en hebben wij daarom uw gegevens, dan bewaren wij die tot 2 jaar na het laatste contact.

Kunt u uw gegevens aanpassen, inzien en verwijderen?
U heeft Recht van inzage, Recht op verwijdering en Recht op correctie. Wilt u hier gebruik van maken, stuur dan een verzoek naar info@deensetaarten.nl

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?
Uw gegevens zijn opgeslagen op beveiligde apparaten die alleen toegankelijk zijn via inlogsystemen. In het geval van verlies van persoonsgegevens (datalek) zal dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de betrokkene. Bezoekt u de website van Danish&Delicious , dan wordt uw IP-adres versleuteld opgeslagen (encryptie).

Bent u niet tevreden? Danish&Delicious doet haar uiterste best dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen: info@deensetaarten.nl

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Auteursrecht

Alle woord- en beeldmerken en foto’s op www.deensetaarten.nl zijn eigendom van Danish&Delicious tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Danish&Delicious is het niet toegestaan hiervan gebruik te maken.